Почетна >> Еко проекти >> села

Bookmark and Share


За да не се "удавиме" во ѓубрето читајќи ги содржините сместени на оваа интернет страница, решивме да воведеме уште една категорија  "села", во која ќе се потрудиме да ви пренесеме и дел од убавините на овој предел. Засега ви нудиме неколку   фотогалерии од селата во Поречието (Општина  Македонски Брод) како и најава за галериите кои за вас ги подготвуваме.

-Белица, Црешнево, Вир, Модриште, Локвица, Сланско, Дреново, Инче, Зркле,  Лупште,  Ковче,  Рамне,  Самоков,  Ковач,  Бенче,  Звечан, Брест, Косово, Горно и  Долнo Ботушје, Растеш, Требовле, Задград, Битово, Волче, Долни и Горни Манастирец, Старо село, Тополница, Томино село, Сушица, Грешница, Слатина, Долно и  Горно Крушје, Девич, Суводол и Требино.


Слатина

Крапа

Село Белица

Битово

Крушје
Аларм за природата © 2010